Bloem Health Products B.V.
Bloem Health Products B.V.

Ihrem Warenkrob
0 Artikel
€ 0,00

Warenkorb

Menü der Indikationen

Kundenservice

Download als PDF-document.

Inhoudsopgave:

Hoe te bestellen

U kunt de producten van Bloem bestellen via onze webshop www.bloem.net. Op de productpagina kunt u het gewenste aantal invullen en op de knop "In winkelmandje" klikken. In uw winkelmandje ziet u het overzicht van de geselecteerde producten. U klikt dan op de knop "Afrekenen". Dan komt u op de pagina waar u uw gegevens in dient te vullen. Alle velden zijn verplicht zodat het betaalproces goed verloopt. U klik dan op de knop "Bevestig bestelling". U ziet dan een overzicht van uw bestelling en uw gegevens. Selecteer hier de door u gewenste betaalmethode en klik op de knop "Betaal". Volg daarna de stappen van uw betaalsysteem en rond de bestelling af.

Gehanteerde betaalmogelijkheden

iDEAL
Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als u al telebankiert, kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.

Kenmerken:


PayPal
Bij deze betaalmethode kunt u via PayPal uw transactie verrichten. U dient hiervoor wel een account te hebben bij PayPal. Het aanmaken van een PayPal-account kan via de volgende link: www.paypal.com. Eenmalig koppelt u uw bank, giro of creditcard aan een PayPal-rekening. Het is gratis om een PayPal-rekening te openen.

Kenmerken:


SEPA-overboeking
Mocht u niet direct een online betaling kunnen doen, dan kunt u gebruikmaken van een SEPA-overboeking. U ontvangt per e-mail direct de betaalgegevens en vervolgens maakt u het bedrag over wanneer het u het beste uitkomt.

Creditcard
U kunt uw bestelling ook betalen per creditcard (Mastercard en Visa). Er worden geen extra transactiekosten berekend. U betaalt alleen de kosten die uw creditcardmaatschappij aan u berekent. Betalingen met creditcards gaan net als bij de andere betaalmethoden via een secure server. Dit houdt in dat uw creditcardgegevens versleuteld verzonden worden. De gegevens zijn dusdanig gecodeerd dat het voor derden onmogelijk is deze te ontcijferen tijdens het transport. Uw creditcardgegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, worden uiteraard niet door ons opgeslagen.

Kenmerken:

Rembours
Wilt u liever achteraf betalen? Indien u niet via internet bankieren wilt bestellen, kunt u gebruik maken van betalen bij levering. Rembours is een manier van verzending, waarbij betaald moet worden bij de ontvangst van de zending. Onze pakketbezorger biedt u de levering thuis aan, waarbij u aan de deur kunt betalen voor de levering.

De kosten voor het versturen van een Betaalservice pakket binnen Nederland hangen af van het formaat en het gewicht van de zending.

t/m 2 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg
NL € 18,35 € 18,35 € 18,35 € 23,20 € 23,20

Bancontact/Mister Cash (Voor België)
Met Bancontact/Mister Cash betaalt u veilig en snel online. Kies deze betaalmethode, vul uw kaartnummer en vervaldatum in en u wordt automatisch naar de vertrouwde site van uw bank geleid. Hier wordt gevraagd het bedrag te controleren en om aan te melden via de online beveiligingsmodule die u van uw bank hebt ontvangen.

Let op dat u aan de volgende voorwaarden voldoet:

Kenmerken:


terug naar boven

Klantenservice en klachtenafhandeling

Servicenummer
Voor klantenservice aangaande onze webwinkel is ons eerste contactpunt het e-mailadres info@bloeminfo.nl. Dit geeft u de gelegenheid in de e-mail ontvangen bestelinformatie e.d. mee te zenden. U ontvangt binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie op uw klacht. Mocht u een vraag, opmerking of klacht hebben over een product of onze dienstverlening dan kunt u natuurlijk ook altijd telefonisch contact opnemen met onze klantenservice. Dit kan op nummer: 020 8915757 (op werkdagen van 09:00 tot 17:00 u.). Onze medewerkers helpen u graag verder om te komen tot een passende oplossing.

Schriftelijke klacht
Is uw klacht na contact met onze klantenservice niet verholpen? Dan kunt u schriftelijk uw klacht indienen. Stuur daarbij uw klacht onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats, bestelnummer en indien van toepassing uw rekeninggegevens. U kunt uw klacht sturen naar het volgende adres:
Bloem Health Products B.V.
Afdeling klachten
Bovenkerkerweg 81E
1187 XC Amstelveen.

Zodra wij uw brief hebben ontvangen zullen wij u hierover berichten. Onze definitieve inhoudelijke reactie op uw klacht ontvangt u uiterlijk binnen 14 dagen na het moment van ontvangst.

Mochten wij na reactie uw klacht naar uw mening nog niet voldoende hebben behandeld, dan kunt u zich in dat geval altijd richten tot de geschillencommissie. Gaat u hiervoor naar www.sgc.nl of u kunt zich richten tot de Europese online geschillenplatform (ODR) ec.europa.eu.

terug naar boven

Garantie, onderzoek en reclames

De door Bloem te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd, dit met inachtneming van hetgeen op de verpakking en/of bijsluiter voor dat gebruik is vermeld. De hier genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient u zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden, wet- en regelgeving die daaraan gesteld worden. Bloem kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

Na levering van de bestelling geldt de wettelijke garantietermijn, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Bloem verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door u en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Bloem, u of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. U komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Bloem geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet ­uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

U is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Bloem in staat is adequaat te reageren. U dient Bloem in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Indien u tijdig reclameert, schort dit uw betalingsverplichting niet op. U blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

Wij verzoeken u een gebrek zo spoedig mogelijk te melden. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is, dan zal Bloem de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, ter keuze van Bloem, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de consument voldoen. In geval van vervanging is de consument gehouden om de vervangen zaak aan Bloem te retourneren en de eigendom daarover aan Bloem te verschaffen, tenzij Bloem anders aangeeft.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Bloem daardoor gevallen, integraal voor rekening van de consument.

Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de consument in rekening gebracht worden.

Het retourneren of ruilen van goederen kan uitsluitend volgens de hieronder beschreven retourprocedure. Het recht op retourneren heeft alleen betrekking op goederen die door u als consument rechtstreeks van Bloem zijn betrokken. Leest u verder onder 'Retourneren' voor deze procedure.

terug naar boven

Retourneren

Wij willen graag dat u gebruik maakt van onderstaande retourprocedure, maar leest u a.u.b. eerst uw rechten en plichten...

14 dagen bedenktermijn
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bij de levering van uw bestelde producten bijgevoegde Formulier voor herroeping of het Europese modelformulier voor herroeping, welke u hier kunt downloaden. Leest u de verdere retourprocedure op het formulier en ook hieronder), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddelen als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. U kunt dan denken aan blisters, potten, tubes, flesjes en sprays die voorzien zijn van een verzegeling.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Een verkeerd product ontvangen?
Ook al doen wij ons uiterste best om de juiste producten te versturen, er bestaat altijd een kleine kans dat er iets misgaat. Mocht u een onjuist product ontvangen dan vragen wij u om deze ongeopend, ongebruikt en onbeschadigd, binnen 14 dagen na aankoop terug te sturen naar Bloem. De directe kosten voor de retourzending in het geval dat wij een verkeerd artikel hebben verstuurd zijn voor Bloem. De kosten voor de verzending naar u toe zijn ook voor rekening van Bloem.

Maakt u a.u.b. gebruik van de volgende procedure wanneer u uw bestelling als overeenkomst wilt herroepen en één of enkele van de door u bestelde producten wilt retourneren:

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. We zullen uw retour(en) zo spoedig mogelijk verwerken.
Heeft u in de tussentijd toch nog vragen? Neem dan gerust contact op via webshop@bloeminfo.nl.

terug naar boven

Verzenden en bezorgen

Verzendtijden In Nederland: op werkdagen voor 15:00 u. besteld: morgen in huis. Producten die op voorraad zijn worden na bestelling en betaling voor 15:00 u. de volgende werkdag geleverd. Juist bij gezondheidsproducten vinden wij het belangrijk dat deze snel kunnen worden geleverd. Wij versturen uw pakket nadat de betaling is ontvangen. De snelheid van uw verzending hangt dus ook af van de wijze waarop u betaalt (hier vindt u informatie over de leversnelheid bij verschillende betaalmethoden).
Indien het pakket niet geleverd kan worden zal onze vervoerder eerst nog een poging wagen om het pakket te leveren en eventueel een bericht achterlaten indien het bij een afhaalpunt is geleverd. Als het pakket retour is gekomen van onze vervoerder zullen wij contact opnemen om te controleren of het adres klopt en het opnieuw opsturen.
Overzicht verzendtarieven

Betaalmethoden en leversnelheid

Nederland:

iDEAL
Op een werkdag voor 15:00 u. besteld, volgende dag in huis.
PayPal
Op een werkdag voor 15:00 u. besteld, volgende dag in huis.

Voor België geldt: op werkdagen voor 15:00 u. besteld: zelfde dag verstuurd.
Ook voor verzendingen naar België wordt de verzendsnelheid mede bepaald door de betaalmethode. Verder geldt voor zendingen naar België dat de ontvangst van uw pakket 1 of 2 werkdagen langer kan duren.

België:

Bancontact/MisterCash en PayPal
Op een werkdag voor 15:00 u. besteld, zelfde dag aan u verstuurd.

Overige landen:

Op werkdagen voor 15:00 u. besteld: zelfde dag verstuurd.

Zendingen buiten Nederland en België hebben afwijkende levertijden. De precieze levertijd verschilt per land.

Handtekening voor ontvangst
Verzendingen worden altijd verstuurd met zogenaamde handtekening voor ontvangst door PostNL. Dat betekent dat alleen de afzender het pakket in ontvangst mag nemen. Zo weet u zeker dat het pakket door de juiste persoon wordt ontvangen. Veilig ook voor uw kinderen bij de verzending van geneesmiddelen aan het thuisadres.

Volg de bezorging van uw bestelling (Track & Trace)
Nadat wij uw aankoop hebben verstuurd, sturen wij u hiervan de Track & Trace code. Met deze code kunt u het verloop van uw bestelling volgen. Zo weet u precies waar uw pakket zich bevindt en wanneer deze ongeveer is te verwachten. De Track & Trace code ontvangt u als link in een e-mail bericht. Door hier op te klikken komt u automatisch terecht op de pagina van PostNL waar de bestelling gevolgd kan worden. Heeft u uw pakketcode bij de hand, dan kunt u deze op www.postnl.nl onder Track & Trace invullen.

terug naar boven


Download als PDF-document.

Retouradres:
Bloem Health Products B.V.
Bovenkerkerweg 81E
1187 XC Amstelveen

Wir akzeptieren

iDeal PayPal MisterCash Visa MasterCard

Mollie, onze betrouwbare Betaalprovider
Op veiligheid gecheckt door Forus Secure

Folgen Sie uns